സംസ്‌കാരപഠനം പുതിയസങ്കല്പനങ്ങൾ

360.00

സംസ്‌കാരപഠനം പുതിയസങ്കല്പനങ്ങൾ
എഡിറ്റർ
വി സി ഹാരിസ്, പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

സംസ്‌കാരം, ദേശീയത, ദലിതത്‌ലം, ലൈംഗികത, കൊളോണിയലിസം, തർജ്ജമപഠനം, കലാപഠനം, പ്രദേശപഠനം, ചരിത്രവിജ്ഞാനം, ജനകീയത, ജനപ്രിയത സിനിമ, ടെലിവിഷൽ എന്നിങ്ങനെ വൈവിദ്ധ്യയമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്ന പഠനപുസ്തകം.

V C  Haris, P S Radhakrishnan

വില രൂ 360

✅ SHARE THIS ➷

Description

Samskara Padanam Puthiya Sankalpangal

സംസ്‌കാരപഠനം പുതിയസങ്കല്പനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സംസ്‌കാരപഠനം പുതിയസങ്കല്പനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *