സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവൽക്കരണം

160.00

സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവൽക്കരണം

രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങൾ

 

ഫിദൽ കാസ്‌ട്രോ

 

 

ഏതു തരത്തിലുള്ള ആഗോളവൽക്കരണമാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് ? ഒരു പുത്തൻ ലിബറൽ ആഗോളവൽക്കരണം. അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുപോകുമോ ? ഇല്ല. അതിന് നീണ്ടകാലത്തെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ ? തീർച്ചയായും ഇല്ല? പെട്ടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ താമസിയാതെ അതിന് നിലനിൽപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും.

Fidel Castro / Fidal Castro

പരിഭാഷ – സാജൻ എവുജിൻ

പേജ് 202 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Samrajyathva Agolavalkaranam – Fidel Castro

സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവൽക്കരണം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവൽക്കരണം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *