സാമ്രാജ്യ വാഴ്ചയ്ക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുത്തൻ വിദേശ നയം

100.00

സാമ്രാജ്യ വാഴ്ചയ്ക്കു കീഴിൽ
ഇന്ത്യയുടെ പുത്തൻ വിദേശ നയം

 

നൈനാൻ കോശി

 

 

രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആഭ്യന്തരപരമാധികാരവും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്ന നവസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാളുകളിൽ കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു നേരെ ഉയരേണ്ട താക്കീതിന്റെ ശബ്ദം.

രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പു പോലും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു മറുവിലയായി മാറുന്ന സന്ദിഗ്ദ്ധകാലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിസരം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന പഠനം.

ഇന്ത്യോ അമേരിക്കൻ ആണവകരാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വാനുകൂല ഇന്ത്യൻ വിദേശനയത്തിന്റെ വിചാരണ.

Ninan Koshi / Imperialism 

പേജ് 194 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Samrajya Vazhchakku Keezhil Indiayude Puthan Videshanayam – Ninan Koshi

സാമ്രാജ്യ വാഴ്ചയ്ക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുത്തൻ വിദേശ നയം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാമ്രാജ്യ വാഴ്ചയ്ക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുത്തൻ വിദേശ നയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *