സാമൂഹിക സംവേദനം

120.00

സാമൂഹിക സംവേദനം
സാമൂഹികപ്രശ്‌നങ്ങളെ കാലത്തിനൊത്ത് സൂക്ഷ്മതയോടെ കാണാനും തിരിച്ചറിയാനും വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനും വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വർത്തമാനകാലത്തെ പ്രമേയങ്ങൾ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടും സമർത്ഥമായും അവതരിപ്പിച്ച് വായനക്കാരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു.  ഇതിലെ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹികപ്രശ്‌നങ്ങളെ അത്മാർത്ഥമായും ഗൗരവപൂർവവും അവതരിപ്പിച്ച് വിഷയങ്ങളിൽ വിജ്ഞാപനം പകർന്നുതരുന്നു.
ML / Malayalam / Essays
✅ SHARE THIS ➷

Description

Samoohika Samvedanam – M Johnson Roch

സാമൂഹിക സംവേദനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാമൂഹിക സംവേദനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *