സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ – കെ ആർ രാമകൃഷ്ണൻ

325.00

സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ
കെ ആർ രാമകൃഷ്ണൻ

കേരളത്തിൽ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, രോഗചരിത്രം, പ്രതിവിധികൾ, രോഗപ്രതിരോധങ്ങൾ ഇവയിൽ അറിവു പകരുന്ന ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം.

പേജ് 338 വില രൂ325

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Samkramika Rogangal

സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ – കെ ആർ രാമകൃഷ്ണൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ – കെ ആർ രാമകൃഷ്ണൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *