സംഭാഷണങ്ങൾ – എം എൻ വിജയൻ

150.00

സംഭാഷണങ്ങൾ

 

എം എൻ വിജയൻ
മാങ്ങാട് രത്‌നാകരൻ

ചിന്താലോകത്തെ ഒരനന്യതയാണ് എം എൻ വിജയൻ. രാഷ്ട്രീയ – സാഹിത്യ സാംസ്‌കാരികലോകത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നിട്ട വഴികളിലേക്ക് വെളിച്ചം വിതറുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ആദ്യകാല ആത്മീയജീവിതം, ദേശീയപ്രസ്ഥാനവുമായി ചേർന്നുനിന്ന വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം, പിൽക്കാല സാഹിത്യ നിരൂപങ്ങളുടെ കാലം… എം എൻ വിജയൻറെ ധൈഷണികജീവിത ചരിത്രം കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം

M N Vijayan / Sambashanangal

 

പേജ് 154 വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sambhashnangal – M N Vijayan
സംഭാഷണങ്ങൾ – എം എൻ വിജയൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സംഭാഷണങ്ങൾ – എം എൻ വിജയൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *