സമകാലിക ശാസ്ത്രവും വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും

45.00

സമകാലിക ശാസ്ത്രവും വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും
ഡോ ടി ജയരാമൻ

150 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം ആധുനിക ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിലും അചഞ്ചലമായി നിലകൊള്ളുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ ലഘു ഗ്രന്ഥത്തിൽ

പേജ് 58   വില രൂ45

✅ SHARE THIS ➷

Description

Samakalika Sasthravum Vairudhyathmaka Bhauthikavadavum

സമകാലിക ശാസ്ത്രവും വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സമകാലിക ശാസ്ത്രവും വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *