സാലിം അലി – ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

180.00

സാലിം അലി

ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

 

പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയ അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് സാലിം അലി. പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ കുലഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാലിം അലിയുടെ ജീവിതം ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രംകൂടിയാണ്. എ ഓ ഹ്യൂം തുടങ്ങിവെച്ച പക്ഷിശാസ്ത്രത്തെ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാ്റ്റിയ സാലിം അലി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ നില കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായ സാലിം അലിയുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും ആഴത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.

ഗ്രന്ഥകാരൻ – സി റഹീം

 

Saalim Aaali 

പേജ് 146 വില രൂ180

✅ SHARE THIS ➷

Description

Salim Ali

സാലിം അലി – ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാലിം അലി – ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *