സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ – പ്രൊഫ എം കെ സാനു

400.00

സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ

പ്രൊഫ എം കെ സാനു

കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകരിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനീയനാണ് സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ. കവി, പ്രഭാഷകൻ, ഭരാധികാരി, സമൂഹ്യപരിഷ്‌കർത്താവ്, പത്രപ്രവർത്തകൻ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും പുരോഗമനാശയങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയ സഹോദരന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതകഥയേ്രത പ്രൊഫ എം കെ സാനു രചിച്ച ഈ വിശിഷ്ഠ ഗ്രന്ഥം.

MK Sanu / M K Sanu / Sahodaran Ayyappan / Ayapan

പേജ് 400 വില രൂ400

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Sahodaran K Ayyappan

സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ – പ്രൊഫ എം കെ സാനു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ – പ്രൊഫ എം കെ സാനു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *