സാഹിത്യ മീമാംസ താരതമ്യപരിപ്രേക്ഷ്യം

85.00

സാഹിത്യ മീമാംസ
താരതമ്യപരിപ്രേക്ഷ്യം

 

ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി

 

ധ്വനി ദർശനം, സ്‌റ്റൈലും രീതിയും, ശൈലീവിജ്ഞാനം, വക്രോക്തി, രസ സിദ്ധാന്തം ഒരു പുനർവിചാരം, ധ്വനി  ആധുനിക കവിതയിൽ, കവിതയിലെ പ്രരൂപങ്ങൾ, അസംബന്ധ കവിത, ഉത്തരാധുനികതയും ഭാരതീയ കാവ്യമീമാംസയും തുടങ്ങിയവ ആധികാരികമായി ചർച്ചചെയ്യുന്ന സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തപഠനങ്ങൾ.

പേജ് 122  വില രൂ85

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sahithya Meemamsa

സാഹിത്യ മീമാംസ താരതമ്യപരിപ്രേക്ഷ്യം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാഹിത്യ മീമാംസ താരതമ്യപരിപ്രേക്ഷ്യം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *