റേഡിയേഷനും മനുഷ്യനും

60.00

റേഡിയേഷനും മനുഷ്യനും

 

കെ ജോർജ്

 

റേഡിയേഷന്റെ ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും റേഡിയേഷൻ മനുഷ്യശരീരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ?
എക്‌സ്‌റേ പോലുള്ള റേഡിയേഷൻ പരിശോധനകൾ നടത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാനടപടികൾ.
റേഡിയേഷൻ എന്ന ഭൗതിക പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം.

 

K George / K Jeorge

പേജ്75 വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Radiationum Manushyanum

റേഡിയേഷനും മനുഷ്യനും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “റേഡിയേഷനും മനുഷ്യനും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *