പുത്രന്മാരും കാമിനിമാരും

390.00

പുത്രന്മാരും കാമിനിമാരും
ഡി എച്ച് ലോറൻസ്

 

പോൾ മോറൽ എന്ന തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആകസ്മികത കളിലേക്കും അനുഭവ പരമ്പരകളിലേക്കും ലോറൻസ് നടത്തുന്ന നിരന്തര യാത്രകളുടെ ജാഗ്രതയാണ് ഈ നോവൽ തരുന്ന സൗന്ദര്യാനുഭവം. വന്യവും സുന്ദരവുമായ ആത്മഹർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുക്കിയെടുത്ത നോവൽ.

വിവർത്തനം – വൈക്കം വിവേകാനന്ദൻ

D H Lawrence / Classic 

പേജ് 562  വില രൂ390

✅ SHARE THIS ➷

Description

Puthranmarum Kaminimarum – D H Lawrence

പുത്രന്മാരും കാമിനിമാരും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുത്രന്മാരും കാമിനിമാരും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *