പ്രപഞ്ചക്കാഴ്ചകൾ

70.00

പ്രപഞ്ചക്കാഴ്ചകൾ
പ്രാപഞ്ചികലോകത്ത് നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അവയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് വഴിതെളിച്ച ശാസ്ത്രലോകത്തെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം.
ML / Malayalam / Science
✅ SHARE THIS ➷

Description

Prapancha Kazhchakal

പ്രപഞ്ചക്കാഴ്ചകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രപഞ്ചക്കാഴ്ചകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *