പ്രചീന മലയാള മാതൃകകൾ

100.00

പ്രചീന മലയാള മാതൃകകൾ

 

ഡോ നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

രാമചരിതം, രാമകഥാപാട്ട്, ബാലകാണ്ഡം, അയോദ്ധ്യാ കാണ്ഡം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രചാനമലയാള പദ്യകൃതികൾക്ക് മഹാകവി ഉള്ളൂർ തനത് മാതൃക നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രമുഖ ഭാഷാപണ്ഡിതനായ ഡോ നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ ടിപ്പണവും പഠനവും ഈ പുസ്തകത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

Pracheena Malayalam

പേജ് 176 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pracheena Malayala Mathrukakal

പ്രചീന മലയാള മാതൃകകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രചീന മലയാള മാതൃകകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *