പ്രാചീന ലിപി പഠനം

80.00

പ്രാചീന ലിപി പഠനം

 

എം ആർ രാഘവവാര്യർ

ബ്രാഹ്മി, വട്ടെഴുത്ത്, കോലെഴുത്ത്, മലയാള ലിപി എന്നിവയുടെ പരിണാമ ദശകളെക്കുറിച്ച് ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിക്കുന്ന ഏതാനും പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഇത്. വിദ്യാർഥികൾക്കും, അധ്യാപകർക്കും, ഗവേഷകർക്കും പഠനത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും തുണ പോകുന്ന പഠനങ്ങൾ. പ്രാചീന ലിഖിതങ്ങളുടെ മുദ്രപകർപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളും അക്ഷപ്പെട്ടികളും പഠനങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾക്ക് മൂർത്തരൂപം നൽകുന്നു.

M R Raghava Varier / Varrier

പേജ് 70 വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pracheena Lipi Padanam

പ്രാചീന ലിപി പഠനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രാചീന ലിപി പഠനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Pracheena India പ്രാചീന ഇന്ത്യ

  പ്രാചീന ഇന്ത്യ

  325.00
  Add to cart
 • Pracheena Malayala Mathrukakal പ്രചീന മലയാള മാതൃകകൾ

  പ്രചീന മലയാള മാതൃകകൾ

  100.00
  Add to cart