പ്രാചീന ഇന്ത്യ

325.00

പ്രാചീന ഇന്ത്യ

 

ആർ എസ് ശർമ

ഹാരപ്പൻ സംസ്‌കാരം, ആര്യന്മാരുടെ ആധിപത്യം, മൗര്യ-ശതവാഹന കാലഘട്ടം, ഗുപ്തന്മാരുടെ വരവും സാമ്രാജ്യസ്ഥാപനവും തുടങ്ങി പ്രചീന ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രസംഭവങ്ങളെ സവിസ്തരിക്കുന്ന പഠനസഹായി. ചരിത്രപഠിതാക്കൾക്കായി പ്രശസ്ത ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആർ എസ് ശർമ തയ്യാറാക്കിയ അമൂല്യവത്തായ രചന

വിവർത്തനം – സെനു കുര്യൻ ജോർജ്

R S Sharma

പേജ് 346 വില രൂ325

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pracheena India – R S Sharma

പ്രാചീന ഇന്ത്യ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രാചീന ഇന്ത്യ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *