പിൻവിചാരങ്ങൾ

95.00

പിൻവിചാരങ്ങൾ
ഡോ എസ് രാജശേഖരൻ

സ്വത്വവാദം, സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം, അക്ഷരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, പ്രണയം, മതം, മിശ്രവിവാഹം, കേരളവിദ്യഭ്യാസം, ഭാഷയും അധിനിവേഷവും, മലയാള ലിപി തുടങ്ങി കേരളം നയിച്ചുപോരുന്ന സാസ്‌ക്കാരിക ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചർച്ചചെയ്യുന്ന പതിനെട്ടു ലേഖനങ്ങൾ.

പേജ് 138

Malayalam Script / Kerala History / Identity Politics

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pinvicharangal

പിൻവിചാരങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പിൻവിചാരങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *