പിജിയും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും

230.00

പിജിയും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും

 

ഡോ ചന്തവിള മുരളി

 

മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനായ പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ രംഗത്ത് ചെയ്ത സംഭാവനകൾ നിരവധിയാണ്. തന്റെ വായനയിലൂടെയും ചിന്തയിലൂടെയും അറിവിന്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ അദ്ദേഹം കീഴടക്കി.

 

വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുന്ന പുസ്തകം.

P G / P Govinda Pillai /PG

പേജ് 242  വില രൂ230

✅ SHARE THIS ➷

Description

PGyum Vaijnanika Sahithyavum

പിജിയും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പിജിയും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *