പി ജിയുടെ ശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകൾ

80.00

പി ജിയുടെ ശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകൾ
പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ സമാഹരിക്കപ്പെടാത്ത ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ. ഒരു മാർക്‌സിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ വൈജ്ഞാനിക പരിസരത്തെ പിജിയുടെ ഇടപെടലുകൾ

P Govinda Pillai
പേജ് 90  വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

PGyude Sasthrakurippukal – P Govinda Pillai

പി ജിയുടെ ശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പി ജിയുടെ ശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *