പൗരത്വ ആക്റ്റുംചട്ടങ്ങളും – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

180.00

പൗരത്വ ആക്റ്റുംചട്ടങ്ങളും

 

അഡ്വ പി  സഞ്ജയൻ

പൗരത്വ (പൗരന്മാരുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനും ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണവും) ചട്ടങ്ങൾ

2019-ലെ പൗരത്വ (ഭേതഗതി) നിയമം ഉൾപ്പെടെ

 

ജന്മനാലുള്ള പൗരത്വം
പിൻതുടർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള പൗരത്വം
രജിസ്‌ട്രേഷൻ മുഖേനയുള്ള പൗരത്വം
പൗരത്വദാനം മുഖേനയുള്ള പൗരത്വം
അസാം കരാറിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പൗരത്വം
വിദേശ പൗരത്വം
കോമൺവെൽത്ത് പൗരത്വം
പൗരത്വം അവസാനിപ്പിക്കൽ
സംശയമുള്ള സംഗതികളിലെ പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് …

തുടങ്ങിയ ഈ നിയമത്തിലെ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി.

CAA / C. A. A.  / Paurathwa Act

പേജ്202 വില രൂ180

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Paurathva Actum Chattangalum

പൗരത്വ ആക്റ്റുംചട്ടങ്ങളും – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

The Citizenship Act & Rules – in Malayalam Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൗരത്വ ആക്റ്റുംചട്ടങ്ങളും – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…