പരിസര കൗതുകം

110.00

പരിസര കൗതുകം
ഡോ വള്ളിക്കാവ് മോഹൻദാസ്

നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജീവപ്രകൃതിയെ കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ഭൂമിയിലുള്ള ജൈവസമൂഹത്തെയും പ്രകൃതിചൂഷണത്തെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ അറിവുകൾ ഈ പുസ്തകത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു.

പേജ് 98

Dr VAllikavu Mohandas  

✅ SHARE THIS ➷

Description

Parisara Kauthukam

പരിസര കൗതുകം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരിസര കൗതുകം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *