പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം

85.00

പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം

 

 

ഡോ അരുൺ ബി നായർ

 

പരീക്ഷ എന്നത് എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും എക്കാലത്തെയും ഒരു വലിയ കടമ്പ തന്നെയാണ്. സത്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം പേടി പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമുണ്ടോ ? ഈ പേടിയിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ? പരീക്ഷാപ്പേടി മറികടക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കരണീയം?

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗം അസി. പ്രൊഫസറായ ഡോ. അരുൺ ബി നായർ ‘പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം, പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം’ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്.

 

പേജ്82 വില രൂ85

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pareekshappedi Engane Marikadakkam Pareeksha Engane Nannayittezhutham

പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരീക്ഷാപ്പേടി എങ്ങനെ മറികടക്കാം പരീക്ഷ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടെഴുതാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *