പറയർ

120.00

പറയർ

 

ഒരണ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

 

പറയരുടെ ഉൽഭവം ചരിത്രവും സമൂഹോകഘടനയും മുതൽ ചരിത്ര നൽവഴികളിലൂടെ പ്രയാസമുദായം നടത്തിയ നവോസ്ഥാന പോരാട്ടങ്ങൾ വേറെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Parayar

പറയർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പറയർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *