പണിയർ

90.00

പണിയർ

 

പ്രൊഫ പി സോമശേഖരൻ നായർ

കേരളത്തിലെ ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് പണിയർ. പണിയർ എന്ന പദത്തിന് പണിയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പണിചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് അർഥം. സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സാമൂഹിക സ്ഥിതി കൊണ്ടും എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി പണിചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന പണിയരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

പേജ് 132 വില രൂ90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Paniyar

പണിയർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പണിയർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Thiyyar തിയ്യർ

  തിയ്യർ

  80.00
  Add to cart
 • Ezhavar Hindukalalla ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല - സ്വതന്ത്രസമുദായം

  ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല – സ്വതന്ത്രസമുദായം

  240.00
  Add to cart
 • Pulayar Noottandukalil പുലയർ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ

  പുലയർ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ

  320.00
  Add to cart
 • Adivasi Jeevitham - Oru Samskarika Padanam ആദിവാസി ജീവിതം - ഒരു സാംസ്‌ക്കാരിക പഠനം

  ആദിവാസി ജീവിതം – ഒരു സാംസ്‌ക്കാരിക പഠനം

  110.00
  Add to cart
 • Vanijya Sabdavali വാണിജ്യശബ്ദാവലി

  ആദിവാസി വിജ്ഞാന നിഘണ്ടു

  250.00
  Add to cart