പി ഗോവിന്ദപിള്ള

350.00

പി ഗോവിന്ദപിള്ള

 

ഡോ ചന്തവിള മുരളി

മാർക്‌സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ സമഗ്രമായ ജീവചരിത്രം. സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും ഒരോ നാണയത്തിന്റെ ഇരുപുറങ്ങളാണെന്നു വിശ്വസിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച പിജിയുടെ ജീവിതകഥ. അതിബൃഹത്തായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടി നിർവഹിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

P Govinda Pillai

പേജ് 332 വില രൂ350

✅ SHARE THIS ➷

Description

P Govindapilla

പി ഗോവിന്ദപിള്ള

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പി ഗോവിന്ദപിള്ള”

Your email address will not be published. Required fields are marked *