വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിപ്ലവം

170.00

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിപ്ലവം
വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായും പുതിയ മനുഷ്യൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരവും ഉന്നതവും മൗലികവുമാണ്. ‘ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നിങ്ങളാകാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.  നിങ്ങൾ അദ്വിതീയനാണ്.  നിങ്ങൾ അദ്വിതീയനായതുതന്നെ നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരനുകർത്താവാകരുത്’.
ML / Malayalam / Bhagavan Rajaneesh / Indian Philosophy
✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Vidyabhyasathil Viplavam

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിപ്ലവം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിപ്ലവം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *