സാധാരണ പ്രേമവും ബുദ്ധന്റെ പ്രേമവും

180.00

സാധാരണ പ്രേമവും ബുദ്ധന്റെ പ്രേമവും
‘പ്രേമത്തിന്റെ എരിവും പുളിവും വന്നുചേരുന്നത് കലഹത്തിൽ നിന്നാണ്.  ഒരു ബുദ്ധന് ദേഷ്യപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല.  അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമിക്കുവാൻ മാത്രമെ കഴിയുകയുള്ളു.  അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമം അനുഭവപ്പെടുകയില്ല.  കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വിപരീതങ്ങളെ മാത്രമെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ… ഗുരുവിനും ശിഷ്യനുമിടയിൽ പ്രേമം ഉണ്ടായിരിക്കണം.  അപ്പോൾ മാത്രമേ പരമമായതിനെ, അതീതമായതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ…’
ML / Malayalam / Bhagavan Rajaneesh / Indian Philosophy
✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Sadharana Premavum Buddhante Premavum

സാധാരണ പ്രേമവും ബുദ്ധന്റെ പ്രേമവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാധാരണ പ്രേമവും ബുദ്ധന്റെ പ്രേമവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *