നിഗൂഢമായ ആത്മവിദ്യയുടെ  മനഃശാസ്ത്രം

190.00

നിഗൂഢമായ ആത്മവിദ്യയുടെ  മനഃശാസ്ത്രം
മനസ്സിന് വിപരീതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നു; ദൈവവും പിശാചും, ജീവിതവും; മരണവും, സ്‌നേഹവും വെറുപ്പും. സ്‌നേഹം വെറുപ്പിന്റെ വിപരീതമാണ്.  ധ്യാനം വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു സാഫല്യം മാത്രമല്ല.  അത് വ്യക്തിയുടെ പരിവർത്തനവും കൂടിയായിരിക്കും.  മനുഷ്യന് ഈ ര>ണ്ടണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ഒന്നുകിൽ ആത്മഹത്യ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഊർജ്ജത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുക.
ML / Malayalam / Philosophy
✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Nigoodamaya Athmavidyayude Manassasthram

നിഗൂഢമായ ആത്മവിദ്യയുടെ  മനഃശാസ്ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിഗൂഢമായ ആത്മവിദ്യയുടെ  മനഃശാസ്ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *