നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ തലയല്ലാതെ

190.00

നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ തലയല്ലാതെ
മനുഷ്യനാൽ ദുഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരേയൊരു പ്രതിഭാസമാണ് മരണം.  മറിച്ച് മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും മനുഷ്യൻ ദുഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, മലിനീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നത്… പെട്ടെന്ന് മരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാ നായിത്തീരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും അർത്ഥശൂന്യമായി തോന്നുന്നു.  മരണം സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു…  ഈ നിമിഷങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക.
ML / Malayalam / Bhagavan Rajaneesh / Indian Philosophy
✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Nashtappeduvan Onnumilla, Ningalude Thalayallathe

നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ തലയല്ലാതെ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ തലയല്ലാതെ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *