ലൈംഗിക ക്രിയയിലെ ആത്മീയത – ഓഷോ

215.00

ലൈംഗിക ക്രിയയിലെ ആത്മീയത

 

ഓഷോ

 

അത് കൂടുതൽ സംഗീതാത്മകവും താളാത്മകവുമായിരിക്കണം. ആ രണ്ടു പങ്കാളികൾ, അവർ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കകയല്ല, മറിച്ച് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതുപോലെ കാണപ്പെടണം. മധുരമായൊരു ഭാവഗാനം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുപൊലെ അത് കാണപ്പെടണം.

ഇരുവർക്കും ലയിച്ചുചേരുവാനും ഒന്നായിത്തീരുവാനും കഴിയുന്നതായ ഒരന്തരീക്ഷം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്രാന്തിയിൽ ആകാൻ കഴിയും.

പേജ് 314  വില രൂ215

✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE INDIA ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 7 PLUS YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Osho – Laingika Kriyayile Athmeeyatha – Osho

ലൈംഗിക ക്രിയയിലെ ആത്മീയത – ഓഷോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലൈംഗിക ക്രിയയിലെ ആത്മീയത – ഓഷോ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *