ധ്യാനത്തിലെ ആഹ്ലാദം

240.00

ധ്യാനത്തിലെ ആഹ്ലാദം
നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു, എന്തിനു ചെയ്യുന്നു എന്ന് എപ്പോഴും നീരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.  എന്തിനാണെന്ന റിയാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്…  നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വയമേവ നിറയുന്ന ആഹ്ലാദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായുള്ളൂ.  അതിനാൽ ബുദ്ധൻ പറയുന്നു : ധ്യനത്തിന്റെ ആഹ്ലാദം അറിയുക,അതുപോലെ ഏകാന്തതയുടെയും.
ML / Malayalam / Indian |Philosophy
✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Dhyanathile Ahladam

ധ്യാനത്തിലെ ആഹ്ലാദം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ധ്യാനത്തിലെ ആഹ്ലാദം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *