അവബോധത്തിന്റെ അടിത്തൂണുകൾ – ബുദ്ധൻ, ജീവിതവും പ്രബോധനങ്ങളും

160.00

അവബോധത്തിന്റെ അടിത്തൂണുകൾ –
ബുദ്ധൻ, ജീവിതവും പ്രബോധനങ്ങളും
ബുദ്ധന്റെ പാത ധിഷണയുടെ പാതയാണ്. അതൊരു വികാര പരമായ പാതയല്ല.  ബുദ്ധന്റെ പാത ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനയോഗ മാണ്.  ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ധിഷണയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ധിഷണയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം വന്നുചേരും.  ആ നിമിഷത്തിൽ ധിഷണയോടു വിടപറയുക.
ML / Malayalam / Buddhan / Philosophy
✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Buddhan: Jeevithavum Prabodhanangalum

അവബോധത്തിന്റെ അടിത്തൂണുകൾ – ബുദ്ധൻ, ജീവിതവും പ്രബോധനങ്ങളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അവബോധത്തിന്റെ അടിത്തൂണുകൾ – ബുദ്ധൻ, ജീവിതവും പ്രബോധനങ്ങളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *