അഹന്തയില്ലായ്മയുടെ മനഃശാസ്ത്രം

270.00

അഹന്തയില്ലായ്മയുടെ മനഃശാസ്ത്രം
പാശ്ചാത്യമനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അഹന്തയെ ശക്തമാക്കി വെക്കുന്നതിനാണ്, വ്യാജമായതിന്റെ മനഃശാസ്ത്രമാണത്.  വ്യാജമായതിൽ വേരൂന്നിയത്,  വ്യാജമായതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്.  പൗരസ്ത്യർ പറയുന്നു, അഹന്ത ഉരുകുട്ടെ, അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ, അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകട്ടെ – ഇത് അഹന്തയില്ലായ്മയുടെ മനഃശാസ്ത്രമാണ്.  ഇത്  തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായൊരു നിലപാടാണ്.
✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Ahantha Illaymayude Manassasthram

അഹന്തയില്ലായ്മയുടെ മനഃശാസ്ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അഹന്തയില്ലായ്മയുടെ മനഃശാസ്ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *