ഒരു കപ്പ് ചായ – ഓഷോ

320.00

ഒരു കപ്പ് ചായ
ഓഷോ

1962 മുതൽ 1971 വരെ ശിഷ്യൻമാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഓഷോ എഴുതിയ കത്തുകൾ. കാലദേശങ്ങൾക്കും മേൽവിലാസക്കാരനും അതീതമാണ് ഇതിലെ ഓരോ കത്തും.

 

സെൻഗുരുവായിരുന്ന ജോഷുവിനരികെ ഒരു ഭിക്ഷു വന്നു.
ജോഷു അയാളോടു ചോദിച്ചു:
നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ?
ഭിക്ഷു പറഞ്ഞു:
ഇല്ല ഗുരോ.
ജോഷു അയാളോട് പറഞ്ഞു:
എന്റെ സഹോദരാ, ഒരു കപ്പു ചായ കഴിച്ചാലും.

മറ്റൊരു ഭിക്ഷു വിളിക്കപ്പെട്ടു.
ഗുരു വീണ്ടും ചോദിച്ചു.
നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ?
ഉവ്വ് ഗുരോ – അതായിരുന്നു അയാളുടെ ഉത്തരം.
ജോഷു അയാളോടു പറഞ്ഞു:
എന്റെ സഹോദരാ, ഒരു കപ്പു ചായ കഴിച്ചാലും.

പരിഭാഷ : ധ്യാൻ തർപ്പൺ

Osho / Bhagavan Rajaneesh

പേജ് 330 വില രൂ320

✅ SHARE THIS ➷

Description

Oru Cappu Chaya

ഒരു കപ്പ് ചായ – ഓഷോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു കപ്പ് ചായ – ഓഷോ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *