ഒരു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓർമ്മകൾ

350.00

ഒരു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓർമ്മകൾ

 

സഖാവ് കെ മാധവനെപ്പോലുള്ളവർ സ്വപ്‌നംകണ്ട കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപിടിച്ച ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഒരു വീർപ്പിന് നമ്മെ വായിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലളിതസുന്ദരമായ ആത്മകഥ.
അവതാരികയിൽ സക്കറിയ

 

മാധവേട്ടന്റെ സംഭവബഹുലമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതകഥ അറിയാത്തവരായി കുട്ടികളേ കാണൂ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ തലമുതിർന്ന ഒറ്റയാനായി അഗതികളുടെ മോചനത്തിനുവേണ്ടി സദാ സമരം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ഗാന്ധിയനായ കമ്യൂണിസ്‌ററ് മനുഷ്യസ്‌നേഹിയുടെ മാതൃക പുർവാധികം പ്രസക്തമായിരിക്കുകയാണിന്ന്.

പഠനത്തിൽ് ഡോ രാജൻഗുരുക്കൾ

അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നേടിയ അനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാധവന്റെ ആത്മകഥ യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു.
(ഇ.എംഎസ് 24-04-1987-ൽ കെ മാധവന് അയച്ച കത്തിൽനിന്ന്)

Sakariya /  Dr Rajangurugal Sakhav K madhavan

പേജ് 366  വില രൂ 350

✅ SHARE THIS ➷

Description

Oru Gandhiyan Communistinte Ormakal

ഒരു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓർമ്മകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓർമ്മകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *