ഓർമയിലെ തീനാളങ്ങൾ – ഓർമക്കുറിപ്പുകൾക്കു ശേഷം അജിത

180.00

ഓർമയിലെ തീനാളങ്ങൾ

 

അജിത

ഓർമക്കുറിപ്പുകൾക്കു ശേഷം അജിത

ഈ പുസ്തകം തരിത്രമാണ്. അജിത എന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെയും ചരിത്രം. ഇത് മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നില്ല. അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ, ആദിവാസികൾ, ദളിതർ, കർഷകർ, ഭൂരഹിതർ തുടങ്ങി അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടുമൊപ്പം നിന്നു തളരാതെ പോരാടുന്ന അജിത എന്ന അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിനു ലഭിക്കുന്ന മഹാ സമ്മാനം.

Ajitha

പേജ് 135 വില രൂ180

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ormayile Theenalangal

ഓർമയിലെ തീനാളങ്ങൾ – ഓർമക്കുറിപ്പുകൾക്കു ശേഷം അജിത

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഓർമയിലെ തീനാളങ്ങൾ – ഓർമക്കുറിപ്പുകൾക്കു ശേഷം അജിത”

Your email address will not be published. Required fields are marked *