ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം

90.00

ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം
എൻ സുകുമാരൻ നമ്പി

ന്യൂക്ലിയർ ഊർജത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെപ്പറ്റിയും ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സായി ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം. ന്യൂക്ലിയർ ഊർജനിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, അവയിലുപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഊർജോൽപ്പാദന സംവിധാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Nuclear Oorjam / Urjjam

പേജ് 170 വില രൂ90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nuclear Urjam

ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *