നൃത്തം – എം മുകുന്ദൻ

99.00

നൃത്തം

 

എം മുകുന്ദൻ

നിരന്തരം മേൽവിലാസം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീധരന് തന്റെ നാല്പത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ ഭൂമിയിലെവിടെ പ്പോയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു വിലാസമുണ്ടായി– sreedhartp@hotmail.com. സൈബർ സ്‌പെയ്‌സിലെ മായികലോകത്തിലൂടെ അയാൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അഗ്നിയെ. ലോകത്തിന്റെ ഏതോ കോണിൽനിന്നും അയയ്ക്കുന്ന മെയിലുകളിൽക്കൂടി കേരളത്തിലെ കളരിമുറ്റത്തുനിന്നും പാശ്ചാത്യനൃത്തലോകത്തിന്റെ ഉന്നതികളിലേക്ക് നൃത്തച്ചുവടുകൾ വച്ചുകയറിയ അഗ്നിയുടെ കഥ ശ്രീധരനു മുന്നിലെത്തുന്നു. വ്യത്യസ്തമായൊരു ആഖ്യാനത്തിലൂടെ നവ്യമായൊരു വായനാനുഭവം പകരുന്ന നോവൽ
M Mukundan / M Mukundhan

പേജ് 102 വില രൂ99

✅ SHARE THIS ➷

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നൃത്തം – എം മുകുന്ദൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *