എൻ.എൻ. പിള്ള – നാടക ഡൈനാമൈറ്റ്

85.00

എൻ.എൻ. പിള്ള – നാടക ഡൈനാമൈറ്റ്

എൻ.എൻ. പിള്ളയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി രചിച്ച നാടകംപോലെ ഈ ജീവചരിത്രം ആകർഷകമാകുന്നു. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ, മുഹൂർത്തങ്ങൾ. പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു നാടകക്കാരൻ ഇതിഹാസതുല്യമായ ഒരു നാടകീയ ജീവിതത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിൽ.

ML / Malayalam / Drama / Biography

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

NN Pillai – Nadaka Dynamite

എൻ.എൻ. പിള്ള – നാടക ഡൈനാമൈറ്റ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എൻ.എൻ. പിള്ള – നാടക ഡൈനാമൈറ്റ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *