നിയമത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ

100.00

നിയമത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ
ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയിൽ നീതിന്യായ കോടതികൾക്കും  നിയമനിർമ്മാണത്തിനും ഉന്നത സ്ഥാനമാണുള്ളത്.  കേരളസമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറിക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ഹ്രസ്വരൂപമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.  കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമങ്ങളുടെ ഏകദേശരൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കൃതി വായനക്കാരെ സഹായിക്കും.
ML / Malayalam / Law / Kaleeswaram Raj
✅ SHARE THIS ➷

Description

Niyamathinte 50 Varshangal

നിയമത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിയമത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *