നിവർത്തനം

130.00

നിവർത്തനം

 

ഡോ അഞ്ചൽ രഘു

 

തിരുവാതാങ്കൂറിലെ ജനങ്ങൾ സംഘടിതമായി സാമൂഹിക നീതിക്കും സമത്വത്തിനും വേണ്ടി പോരാടിയ സമരമാണ് നിവർത്തന പ്രഷോപം ഈ പ്രക്ഷോപത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച

രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയെയും ഇതിൻറെ ഫലമുണ്ടായ സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു .

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Nivarthanam – Anchal Reghu

നിവർത്തനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിവർത്തനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *