നിന്ദിതരും പീഡിതരും

340.00

നിന്ദിതരും പീഡിതരും
ദസ്തയെവ്‌സ്‌കി

 

സാഹിത്യത്തിൽ സാർവകാലികതയുടെ പ്രതീകമായ ഫയദോർ ദസ്തയെവ്‌സ്‌കി നിലകൊള്ളുന്നു. വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ കടലാഴമാണ് ഫയദോറിന്റെ കൃതികൾ. ദുരിതങ്ങളുടെ കൊടുംകയ്പു കുടിച്ചുവറ്റിച്ച മനുഷ്യാത്മാക്കളാണ് ഫയദോറിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. നാം ദുരിതങ്ങളിൽപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദസ്തയെവ്‌സ്‌കിയെ വായിക്കേണ്ടത് എന്ന ഹെർമൻ ഹെസ്സേ. ദസ്തയെവ്‌സ്‌കിയുടെ കൃതികൾ ഒരാൾ വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് നിന്ദിതരും പീഡിതരുമാകണം. പോരാ, അയാൾ യുവാവു കൂടിയായിരിക്കണമെന്ന് സ്റ്റീഫൻ സ്വെയ്ഗ്. സ്‌നേഹാന്വേഷകരുടെയും സ്‌നേഹം കൊണ്ടു മുറിവേറ്റവരുടെയും മുറിവേൽക്കാൽ മാത്രമാഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മപീഡകരുടെയും ജീവിതമാണ് ഈ കൃതി. പിഡിതരാക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യസഞ്ചയത്തിന്റെ ആത്മാവിഷ്‌ക്കാരമാണിത്.

 

വിവർത്തനം – വേണു വി ദേശം

Fyodor Dostoyevsky

പേജ് 402  വില രൂ340

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ninditharum Piditharum – Fyodor Dostoyevsky

നിന്ദിതരും പീഡിതരും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിന്ദിതരും പീഡിതരും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *