നിലയ്ക്കാത്ത സഞ്ചാരങ്ങൾ

525.00

നിലയ്ക്കാത്ത സഞ്ചാരങ്ങൾ

 

ഓൾഗാ ടോകാർചുക്

 

പോളിഷ് ഭാഷയിൽ ബെയ്ഗുനി (അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവർ) എന്ന പേരിലും ഇംഗ്ലിഷിൽ ഫ്‌ളൈറ്റ്‌സ് എന്ന പേരിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലിന്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് നിലയ്ക്കാത്ത സഞ്ചാരങ്ങൾ.

ചലനാത്മകതയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ നോവൽ. “ചലനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത്. ബസ്സിന്റെ കുലുക്കം, വിമാനത്തിന്റെ മുരൾച്ച, ബോട്ടുകളുടെ ചാഞ്ചാട്ടം, തീവണ്ടിയുടെ താരാട്ട്”.

യാത്രകളുടെ അസാധാരണമായ ഒരു ലോകം ഈ നോവലിൽ തുറന്നിടുന്നു. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും ചരിത്രങ്ങളിലേക്കും സ്വന്തം ശരീര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗൂഢതകളിലേക്കും വാതിൽ തുറന്നിടുന്ന യാത്രകൾ. ചരിത്രം ഇതുവരെ നമുക്ക് അറിവും ബോധവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിനോക്കുന്ന നോവൽ. നോവൽ ഘടനയുടെ പുതിയ രസതന്ത്രങ്ങൾ വളരെ കൗതുകപൂർവം ഇണക്കിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഭാവചാരുതയാർന്ന ആഖ്യാന ശൈലിയിൽ ഒരു വിജ്ഞാന കോശത്തിന്റെ അഭിനിവേശവുമായി ജീവിതാവസ്ഥയുടെ അതിരുകൾ താണ്ടുന്ന എഴുത്തുകാരി : 2018 നോബൽ പ്രൈസ് കമ്മിറ്റി.

സാമ്പ്രദായികമല്ലാത്ത ആഖ്യാനം, ബഹുസ്വരമായ ധ്വനികൾ, അസാധാരണമായ കഥാപ്രപഞ്ചം : മാൻബുക്കർ പ്രൈസ് കമ്മിറ്റി

വിവർത്തനം – രമാ മേനോൻ

 

പേജ് 435 വില രൂ525

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nilakkatha Sancharangal – Olga Tokarczuk

നിലയ്ക്കാത്ത സഞ്ചാരങ്ങൾ

Flights – Winner of the Nobel Prize in Literature by Olga Tokarczuk – Malayalam Translation.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിലയ്ക്കാത്ത സഞ്ചാരങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *