നീഡിൽ വർക്ക്

50.00

നീഡിൽ വർക്ക്

 

എൻ ദേവി

 

നിറ്റിങ്, ക്രോഷേവർക്ക്, എംബ്രോയിഡറി എന്നിവ വീട്ടമ്മമാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതും വരുമാന വർധനവിനും ആത്മസംതൃപ്തിക്കും ഉതകുന്നതുമായ കലയാണ്, തയ്യൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ തൊഴിൽ പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ക്കൊക്കെ പ്രേതെകിച്ചു വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം അത്യാധുനികം പ്രയോജന പ്രദമാകുമെന്നുകരുതുന്നു.

 

പേജ് 95 വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Needle Work

നീഡിൽ വർക്ക്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നീഡിൽ വർക്ക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *