നവീന കൂൺകൃഷി – ഡോ. സുഷ എസ്. താര

180.00

നവീന കൂൺകൃഷി

ഡോ. സുഷ എസ്. താര

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

കൂൺകൃഷിയുടെ ചരിത്രം, ഇനങ്ങൾ, വിത്തുൽപ്പാദനം, സംസ്കരണം,വിതരണം, സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം, രോഗനിയന്ത്രണം, മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

പേജ് 96 വില രൂ180

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Naveena Koon Krishi

നവീന കൂൺകൃഷി – ഡോ. സുഷ എസ്. താര

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നവീന കൂൺകൃഷി – ഡോ. സുഷ എസ്. താര”

Your email address will not be published. Required fields are marked *