നവ മാർക്‌സിസം

100.00

നവ മാർക്‌സിസം
ഡോ വള്ളിക്കാവ് മോഹൻദാസ്

പ്രപഞ്ചത്തെയും സമൂഹത്തെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തിയ മാർക്‌സിസത്തിലൂടെയുള്ള സൂക്ഷ്മ യാത്ര. മതം, മാനവികത, കല, പരിസ്ഥിതി അരങ്ങ്, അധികാരം, ചരിത്രം, പത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ഥ മേഖലകളിലെ മാർക്‌സിയൻ നിലപാടുകകൾ. മാർക്‌സിനു ശേഷമുള്ള മാർക്‌സിയൻ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. ആധുനിക കാലം ഗൗരവപൂർവം പഠിക്കേണ്ട ദാർശനിക ഗ്രന്ഥം.

ML / Malayalam / ഡോ വള്ളിക്കാവ് മോഹൻദാസ് / Neo Marxism

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nava Marxism

നവ മാർക്‌സിസം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നവ മാർക്‌സിസം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *