നാരായണഗുരുവിന്റെ  കാരുണ്യകഥകൾ

45.00

നാരായണഗുരുവിന്റെ  കാരുണ്യകഥകൾ
ശ്രീനാരായണഗുരു കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നായകൻ മാത്രമല്ല.  പരമ കാരുണികനായ മനുഷ്യസ്‌നേഹിയും കൂടിയായിരുന്നു.  അപാരമായ ആ കരുണാസാഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ഏടുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്.  ഗുരുവിലെ മാനവവിമോചനത്തിന്റെ പാത വെട്ടിത്തുറക്കാൻ കാരണങ്ങളായ ഭൂതമായ ആ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര.
ML / Malayalam / Narayana Guru
✅ SHARE THIS ➷

Description

Narayana Guruvinte Karunya Kathakal

നാരായണഗുരുവിന്റെ  കാരുണ്യകഥകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാരായണഗുരുവിന്റെ  കാരുണ്യകഥകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *