നാരായണഗുരു – ഇതാണ് സത്യം

40.00

നാരായണഗുരു – ഇതാണ് സത്യം
മുത്താന താഹ

 

ആമയുടെ തോടിനെക്കാൾ കട്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വർഗ്ഗീയത. അതിനകത്തു നല്ലതുപോലെ തിരുകിക്കയറ്റി പിരിമുറുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്  കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും തന്നെ മനസ്സ്. അതു പൊട്ടിച്ചു പുറത്തു വരാൻ മഹാബുദ്ധിമാൻമാർക്ക് കൂടി കഴിയുന്നില്ല

നിത്യചൈതന്യയതി (അവതാരികയിൽ നിന്ന്)

 

പേജ് 36 വില രൂ40

✅ SHARE THIS ➷

Description

Narayana Guru – Ithanu Sathyam

നാരായണഗുരു – ഇതാണ് സത്യം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാരായണഗുരു – ഇതാണ് സത്യം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *