നാനോ ടെക്‌നോളജി – ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാർ

60.00

നാനോ ടെക്‌നോളജി – ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാർ
ഡോ സുതീർത്ഥ എസ് നായർ

വൈദ്യശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിത, നിർമാണമേഖല, ഭക്ഷ്യവ്യവസായം, വസ്ത്രവ്യവസായം, മിലിട്ടറി, ബഹിരാകാശശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാനോ ടെക്‌നോളജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധ്യതകളും സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

പേജ് 66

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Nano Technology – Ithirikunjanmar

നാനോ ടെക്‌നോളജി – ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാനോ ടെക്‌നോളജി – ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *