നമ്മുടെ ഭാഷ – ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

109.00

നമ്മുടെ ഭാഷ

 

ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

മറ്റെല്ലാമെന്ന പോലെ ഭാഷയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടേതാണ്. അതു മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയുടെ ഫോട്ടോ ആകാൻ പാടില്ല. മലയാളത്തനിമ നിലനിർത്താൻ പണ്ഡിതലോകത്തിന്റെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിനു പദ്ധതി നിർദേശിക്കുകയും മലയാള ഭാഷ മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു തുറന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന തെളിവാർന്ന രചന.

EMS / E M S / Namboothirippad
പേജ് 188 വില രൂ109

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nammude Bhasha – E M S

നമ്മുടെ ഭാഷ – ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നമ്മുടെ ഭാഷ – ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *